Контакт

PREMIUM ENERGY AIA

ПРЕМИУМ ЕНЕРЏИ АИА ДООЕЛ

ул. Борис Трајковски бр. 89

Индустриска зона Пинтија

1000 Скопје

ЕДБ : МК4044020517451

Матичен : 7432208

Сметка : 250-0010040922-16 Шпаркасе банка Македонија АД

 

КОНТАКТ

телефони

меил адреса

Работно време